Avís legal

Inici

Avís legal

Avís legal

1. -IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment del deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de

Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les

següents dades:

- El titular d'aquesta website és: MINGUELLA ESCOLA CATALANA S.L. amb domicili a carrer

Santa Madrona 75 08911 Badalona, amb número de CIF B61920401

- Telèfon de contacte: 93 464 50 90

- Correu electrònic de contacte: direccio@escolesminguella.org

2. -CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB.

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website.

L'usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que pugui fer d'aquesta web.

Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o

continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Escoles Minguella

ofereix a través d'aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per

a:

1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Escoles Minguella, dels seus proveïdors

o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres

sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment

esmentats.

2. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i

modificar o manipular els seus missatges.

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els

principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l'exercici de quantes accions

siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

a. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa

nacional,

b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de

consumidors o usuaris,

c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de

raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o

social,

d. La protecció de la joventut i de la infància.

e. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat

f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat

g. En general, el respecte a la legalitat vigent (1) es reserva el dret de retirar tots aquells

comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin

discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la

infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva

publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris

a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta

web.

3. -PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fundació Jesuïtes Educació és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les

seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció,

distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida

sense l'autorització expressa del titular.

4. – RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar

d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de

virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

5. -PRIVACITAT.

5.1. -DRET D'INFORMACIÓ

Segons el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció

de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) l'informem que les dades que vostè ens

faciliti en els formularis que trobarà a la web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu

electrònic, seran incorporades, tal com vostè ens les cedeixi, a una base de dades anomenada

Dades Xarxa DG per tal d'atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals

derivades d'aquesta relació, i per mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal

o electrònic.

Els destinataris de la informació són els departaments en què s'organitza Fundació Jesuïtes

Educació, algunes empreses col·laboradores que presten els seus serveis en ella i els

organismes oficials competents en la matèria. Només cedirem seves dades quan ho mani una

llei, o es faci complint contractes en vigor.

Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha

d'aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti, pot impedir que

gestionem correctament la seva petició.

En tot cas, té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit

reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, per la via del procediment regulat

en el RD 1720/2007 de 21 de desembre .

El responsable de la Base de Dades és Escoles Minguella. Per exercir els drets esmentats i per

a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l'adreça postal de (2), mitjançant l'adreça de correu

electrònic direccio@escolesminguella.org o trucant al 93 464 50 90

5.2. -CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es

troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de

contacte que figuren a la web.

5.3. – SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades

abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per a prevenir

la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d'un document de seguretat

que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el

Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció

de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans

tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les

dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet

no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica

15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

5.4. -ÚS ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES.

Fundació Jesuïtes Educació l'informa que la navegació d'un usuari per aquesta web deixa com a

rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a internet.

Només s'utilitza aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques

d'accés al Portal.

Per a la utilització d'aquesta web, és possible que es facin servir cookies. Les cookies que es

puguin utilitzar s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari

anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari.

Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció

de cookies i per evitar la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i

manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5.5. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta

web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a aquest web. Escoles Minguella no garanteix

el compliment d'aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant

enllaços des d’aquest lloc.

6. -MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Escoles Minguella pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís,

publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents

condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

7. -LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Escoles Minguella i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i

qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.